Loading
State Count Amount
Telangana 134 20761900.00
Assam 28 45000.00
Chhattisgarh 148 403000.00
Delhi 295 10798000.00
Gujarat 7503 51362561.00
Haryana 3242 311356784.00
Himachal Pradesh 238 7504529.00
Jammu and Kashmir 32 130499.00
Karnataka 1789742 7156786.00
Kerala 564 10302512.00
Madhya Pradesh 285 1557175.00
Maharashtra 1187 9106583.00
Meghalaya 22 140000.00
Odisha 463 9713047.00
Punjab 1188 19763656.00
Rajasthan 1498 35794795.00
Tamil Nadu 771 13075402.00
Uttar Pradesh 989 49518593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 304 0.00
Andhra Pradesh 4293 52548680.00
Total Amount 18,13,476 63,06,62,515.00