Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 2518448
Gujarat 13703441
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 21304080
Kerala 9663894
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 6500454
Meghalaya 2071
Odisha 1798816
Puducherry 84
Punjab 11378420
Rajasthan 4988522
Tamil Nadu 23679179
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 90343
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 19442471
Total 12,37,24,551